Sở TN&MT Bình Dương: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý đất đai của tỉnh nhà
Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý đất đai của tỉnh nhà

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kịp thời và đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương chủ động tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội… được giao. Qua đó, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước ngành TN&MT Bình Dương ngày càng đi vào nề nếp, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý đất đai của tỉnh nhà
Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý đất đai của tỉnh nhà
Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định; tiếp tục hoàn thiện xây dựng các dự thảo trình UBND tỉnh 04 Quyết định; đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Dương; thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; thực hiện góp ý các dự thảo Luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&NT Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành công tác thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 huyện, thị xã và thành phố; hoàn thành kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 tỉnh Bình Dương và trình UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Bộ TN&MT; thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ngành TN&MT tỉnh Bình Dương”. Ngoài ra, đã thực hiện kịp thời các báo cáo chuyên đề gửi UBND tỉnh Bình Dương và Bộ TN&MT theo quy định.

Riêng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, lũy kế đến nay trên toàn tỉnh Bình Dương đạt tỷ lệ 99,81%, tương ứng diện tích trên 243.227 ha. Trong đó, diện tích cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trên 97.559 ha, đạt 99,53% và hộ gia đình, cá nhân đạt 99,99%, tương ứng với diện tích trên 145.667 ha. Sờ TN&MT còn thực hiện thẩm tra và trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đối với 83 dự án hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng diện tích trên 217 ha; thẩm định và tham mưu phê duyệt kinh phí bồi thường 04 đợt với 06 hồ sơ bồi thường, tương ứng với số tiền bồi thường 48,6 tỷ đồng…

Đối với công tác quản lý môi trường, Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức thực hiện Sơ kết Kế hoạch thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo Bộ TN&MT việc ủy quyền ký thông báo nhập khẩu phế liệu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề nghị hướng dẫn chi tiết; thực hiện Dự án POP “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại Việt Nam”; xây dựng Quy chế phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) trong quản lý môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCN và triển khai xây dựng Quy chế bảo vệ môi trường của các KCN.

Song song đó, tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 69/106 lượt hồ sơ; tham gia khảo sát địa điểm đầu tư và ý kiến chuyên ngành đối với 106 dự án đầu tư; phối hợp Ban Quản lý các KCN tỉnh họp thẩm định 52 báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, kiểm tra, xác nhận hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường đối với 17 dự án; thực hiện thông báo kết quả quan trắc nước thải tự động quý 1 năm 2018 cho 64 nguồn thải, kết quả, có 43 trạm cơ sở có kết quả quan trắc chất lượng nước thải đạt quy chuẩn, 03 trạm cơ sở bị lỗi hư hỏng thiết bị…

Đối với công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành xây dựng điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030 báo cáo UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh; xây dựng và trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số báo cáo về công tác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã hoàn chỉnh kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Thỏa Thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Dương; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chương trình hành động số 68-CTHĐ/TU ngày 14/8/2013 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn hộ Legacy Prime (Thuận An, Bình Dương), CAM KẾT THUÊ LẠI 3 NĂM giá rẻ trong phân khúc, pháp lý hoàn thiện, bàn giao căn hộ trong năm 2023.

Khu dân cư Thuận Lợi 2 ✅, CAM KẾT LỢI NHUẬN 30% pháp lý rõ ràng, hạ tầng đã hoàn thiện, cam kết mua lại, hỗ trợ trả góp.


Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện thanh – kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 107 đơn vị với số tiền khoảng 10,4 tỷ đồng. Trong đó, thanh – kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 38 đơn vị và xử lý 22 đơn vị do năm 2017 chuyển sang, kết quả có 21 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng; Đội liên ngành cũng đã kiểm tra đột xuất đối với 19 đơn vị và xử lý 03 đơn vị từ năm 2017 chuyển sang, kết quả có 11 đơn vị vi phạm với số tiền 6,5 tỷ đồn; ngoài ra, trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với 75 đơn vị với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng.


Sở TN&MT Bình Dương cũng có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý bảo vệ môi trường của tỉnh nhà
Sở TN&MT Bình Dương cũng có nhiều đóng góp hiệu quả trong quản lý bảo vệ môi trường của tỉnh nhà
Tập trung hoàn thành công tác năm

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh ban hành 4 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; tiếp tục hoàn thiện để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành 4 Quyết định liên quan đến lĩnh vực quản lý khoáng sản, đất đai…; chủ động thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của ngành TN&MT Bình Dương năm 2018 theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng Quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng; ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở TN&MT; tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính đúng, trước hạn đối với thời gian quy định đạt trên 99%; triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Sở TN&MT; tăng cường công tác bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện các Phần mềm ứng dụng…

Đồi với lĩnh vực đất đai, đo đạc – bản đồ và viễn thám, Sở TN&MT Bình Dương tham mưu UBND tỉnh Bình Dương về đo nâng tỷ lệ bản đồ địa hình, xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý những vùng có bản đồ từ tỷ lệ 1/10.000 về tỷ lệ 1/2.000 và bổ sung các biến động về địa hình, chỉnh lý cơ sở dữ liệu vùng đã có bản đồ tỷ lệ 1/2.000; tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ngành TN&MT tỉnh Bình Dương”.

Song song đó, thẩm định chặt chẽ và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình; phối hợp với các Sở ngành liên quan xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác xác định giá đất cụ thể; thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT Bình Dương tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; Quy định về lập, thẩm định Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chấp thuận chủ trương thực hiện sửa đổi Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; xây dựng báo cáo chuyên đề về thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Và đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và nộp về Sở TN&MT để được xác nhận; triển khai thực hiện đề án “Phân vùng xả thải các kênh rạch, sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, dự án “Nâng cấp và tích hợp cơ sở dữ liệu về môi trường với các hệ thống quan trắc tự động”; nhắc nhở Phòng TN&MT các huyện, thị và thành phố, Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý KCN VSIP tăng cường cập nhật các văn bản có liên quan lên Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương để làm cơ sở tra cứu dữ liệu.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở TN&MT Bình Dương hoàn thiện tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát tại vùng giáp ranh giữa Bình Dương và Tây Ninh”; Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị được cấp phép thực hiện hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Cùng với đó, tổ chức phiên bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ sét theo kế hoạch được duyệt; triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương và của Chính phủ về việc quản lý hoạt động khai thác cát ở hồ Dầu Tiếng; phối hợp Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản miền Nam thực hiện kiểm tra định kỳ một số doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; triển khai Kế hoạch số 108 ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 – 2030…

Theo TN&MT

duan24h.net
Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!

Ngân Hàng cho vay tiêu dùng, bất động sản, phát hành thẻ 100 triệu tại TP Hà Nội
LIÊN HỆ MR. QUANG 0934.569.938 (ZALO 247)

5/5 - (2 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây