Danh sách dự án bất động sản tại huyện Chơn Thành (Bình Phước)

Ngã tư Chơn Thành (Bình Phước) nhìn từ trên cao
Ngã tư Chơn Thành (Bình Phước) nhìn từ trên cao
Nhấn để theo dõi Duan24h.net

Danh sách các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị) tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 15/01/2021.

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích (ha) Chủ đầu tư Chủ trương đầu tư Quyết định phê duyệt quy hoạch
1 Khu dân cư Ấp 1 Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 175.3 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh
2 Khu dân cư Ấp 4 Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 179.1 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh
3 Khu dân cư Ấp 2 Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 166.05 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
4 Khu dân cư Hiếu Cảm 1 Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 191.6 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh
5 Khu dân cư Hiếu Cảm 2 Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 209.9 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày
6 Khu dân cư Đồng Tâm Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 207.4 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh
7 Khu dân cư Thủ Chánh Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 191.1 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh
8 Khu dân cư Mỹ Hưng Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 194.2 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh
9 Khu dân cư Hòa Vinh 1 Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 202.4 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh
10 Khu dân cư Hòa Vinh 2 Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 196.2 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh
11 Khu dân cư xã Nha Bích Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 133.6 Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước Văn bản số 2939/UBND-SX ngày 23/11/2007 và 2027/UBND-SX
ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh
Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
12 Khu dân cư The First Home Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 3.07 Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 và Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của
UBND tỉnh
Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày
09/5/2019 của UBND tỉnh
13 Khu dân cư Công ty CP SXXDTM&NN Hải Vương Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 16.00 Công ty CP SX XD TM&NN Hải Vương Giấy chứng nhận đầu tư số 44.1031.000216 ngày 12/11/2012
của UBND tỉnh
Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh
14 Khu dân cư Đất Xanh Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 4.1 Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Địa ốc Đất Xanh Bình Phước Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND huyện Chơn Thành
15 Khu dân cư Minh Hưng Xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành
20 Công ty TNHH ĐT&XD Nam Sài
Gòn
Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày
09/02/2018 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
16 Khu đô thị Hoàng Cát Thị trấn Chơn Thành, huyện
Chơn Thành
17.27 Công ty CP Địa ốc Hoàng Cát Chơn
Thành
Quyết định số 1416/QĐ-UBND
ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
17 Khu dân cư Tân Hưng Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản 18 Công ty TNHH TM DV Phú Phước Quyết định số 1394/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
18 Khu dân cư Ngọc Điền Phát Xã Thanh Lương, thị xã Bình
Long
5.7 Công ty TNHH TM DV Tân Ngọc
Hân Bình Dương
Quyết định số 1395/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
19 Khu dân cư Phúc Cường Xã Minh Long, huyện Chơn
Thành
14.27 Công ty TNHH Phúc Cường Quyết định số 1397/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
20 Khu dân cư Gold Town Miền
Đông
Xã Thành Tâm, huyện Chơn
Thành
3.28 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ địa ốc
Miền Đông
Quyết định số 1393/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
21 Khu dân cư Đất Mới Minh
Hưng
Xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành
14.9 Công ty TNHH Đất Mới Minh Hưng Quyết định số 1392/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
22 Khu dân cư Khang Minh Quân Xã Thanh Lương, thị xã Bình
Long
5.46 Công ty TNHH Khang Minh Quân Quyết định số 1391/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
23 Khu dân cư Lộc Phát Xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành
4.5 Công ty TNHH MTV Xây dựng phát
triển Địa ốc Toàn Thắng
Quyết định số 1400/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
24 Khu dân cư thương mại
NVTGroup
Thị trấn Chơn Thành, huyện
Chơn Thành
8.95 Công ty Cổ phần NVTGroup Quyết định số 1398/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
25 Khu dân cư Thành Công Land Xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành
5.08 Công ty TNHH MTV Thành Công
Land
Quyết định số 1396/QĐ-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
26 Khu dân cư Minh Hưng III Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 23.2998 Đang lựa chọn chủ đầu tư Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND huyện Chơn
Thành
27 Khu dân cư Phước Thắng Xã Minh Thắng và Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình
Phước
55.4365 Đang lựa chọn chủ đầu tư Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện Chơn
Thành
28 Khu dân cư Xuân Thành Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 5.1 Công ty TNHH Địa ốc Xuân Thành Quyết định số 3233/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
29 Khu thương mại và dân cư Đại
Phú Hào
Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 9.14 Công ty TNHH BĐS Đại Phú Hào Quyết định số 3022/QĐ-UBND
ngày 01/11/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
30 Khu dân cư Minh Hưng Xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành
15.18 Công ty CP đầu tư kinh doanh Thái
Bảo
Quyết định số 3020/QĐ-UBND
ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
31 Khu dân cư Thịnh Phát Xã Minh Long, huyện Chơn
Thành
22.7 Công ty CP đầu tư phát triển dự án
Thịnh Phát
Quyết định số 3021/QĐ-UBND
ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
32 Khu dân cư Cát Tường Phú
Thành
Thị trấn Chơn Thành, huyện
Chơn Thành
8.3 Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát
Tường
Quyết định số 3023/QĐ-UBND
ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
33 Khu dân cư Song Phương Xã Quang Minh, huyện Chơn
Thành
10.9 Công ty TNHH Công nghiệp – Bất
động sản và xây dựng Song Phương
Quyết định số 3024/QĐ-UBND
ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
34 Khu dân cư Bình Minh Chơn
Thành
Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 8.0 Công ty TNHH BĐS Bình Minh
Chơn Thành
Quyết định số 2860/QĐ-UBND
ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
35 Khu dân cư Hòa Bình Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 29.0 Công ty TNHH BĐS Hòa Bình Chơn
Thành
Quyết định số 2859/QĐ-UBND
ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
36 Khu dân cư VNAM Minh
Hưng
Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 5.96 Công ty TNHH BĐS VNAM Quyết định số 2367/QĐ-UBND
ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch


Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ
GOOGLE NEWS | ZALO GROUP | TELEGRAM GROUP

Đóng góp nội dung, tài liệu liên hệ Zalo 0813.830.830 và nếu thấy nội dung này hữu ích xin hãy chia sẻ, Duan24h.net xin cảm ơn !!
[KHU ĐÔ THỊ VÀNH ĐAI 4 BÌNH DƯƠNG]
GIÁ F0 TẠI RICHLAND RESIDENCE - THUẬN LỢI 2
BAO GỒM ĐẤT NỀN, NHÀ XÃ HỘI, NHÀ PHỐ TM

4.7/5 - (12 bình chọn)
DANH SÁCH QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây